Xewndank

”Xewndank” “Xewndank”a Erol Şaybek (Bawer Ronahî) di nav weşanen Avesta de derket. Ji çiroke Gote min ev...

101 Biwej 101 Çirok

Xebata Mehmet Oncu ‘101 Biwej 101 Çirok’ di nav Weşanen Avesta de derket. Biwejen ku bi çend peyvan, bi qaliben...

Nas-Na-Me

Kiteba duyem a Dîlber Hema “Nas-Na-Me” di nav weşanen Avesta de derket. Kiteb di reza Şahmaran de derketiye ku...

Meme u Eyşe

Eli Axa: Lawo, çima yu min xelq hesab diki? Ne axir ez axaye we me, ez u bave te bi tevayi mezin bune, em bibejin,...

Gotinen Peşiyan

"Kaniya gotinen peşiyan ew jiyana wan a bi sal u zemanan e. Di nava wan gotinan de jiyana Kurdan a koçeriye, riatiye,...

Nameyek ji Xwede re

Romana nu ya Ciwanmerd Kulek "Defteren Perridankan" di nav weşanen Avesta de derket. "Hemu çuken ji vir radibin bi...

Girti

Çiroken peşi yen Firat Ceweri ku di salan 80yi de nivisandibun u wek kiteb bi nave ”Girtî” di 1986an de li Swede...

Denge Dil

Niha li ser dile te ye. Cu dixwezi min gunekar bike, dixwezi gunekar neke. Le ez xwe bi xwe nikarim xwe efu bikim u...

Dewleta Dilan

Va ku ji qirejiya derudor dijwartir qirejiya hest ü ramane. Be dawin dagirkirina dilan. Qetliyama viyan ü evine.....

Kaxez Ciltli

Di ve berheme de li gel serpehatiya peydabuna kexeza qederguher, li ser paşerroja we u civata bekaxez ji fikir u...

Her Du Jiyanname

“Kuliya Hesini” u “Ka Bilind Bike, Denge Borezane Heta Bi Dawiye Bilind Bike…” Herdu jiyannameyen niviskare...

Gramera Behızur

"...Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi...

Miriyen Sade

"Tevina şeve ji hev ket. Şev sistopisto bu. Derizi. Herifi u belav welav bu. Xelek bi xelek hilweşiya. Şev pelate...

Sisırke Hesıni

Ka bibeje zaroko! Te çi ditiye kamboxo; her tişti bibeje; her tişti tazi bike. Toz u kulxane bi ser sere me rake. Ka...

Cihuye Xweşkok

Li gunde Rideye ye Yemeni u di keftelefta dijberi u nakokiyen di navbera misilman u cihuyan de, di sedsala hevdehan de,...

Korere

Jiyan reyeke direj e. Di ve reye de gelek korere hene ku rewiyen daye sere u hew dikarin je vegerin. Di ve rewitiye de...

Siya Şeve

Pişti romana xwe ya dilveker “Evina Merxaseki” ya ku çiroka evina Derweşe Evde u Edule tine zimen, İbrahim...

Rojava

Qeland'in Bi Roboski şiirinden Qeland'in bi RoboskiDinitrandin bangera reşLi çiya ye ase!Li ware bin destDinitrandin...
Sayfa 1 / 15