Demir Asa: Allah’ın 21.Yüzyıla Öfkesi

Uluslar Cezalandırılıyor

Tanrı Sözü’nün Yengisi 11-16
(Burada hem Hz. Mehdi hem de Hz. İsa anlatılıyor)

“11.Sonra göğün açıldığını gördüm. Baktım, beyaz bir at. Binicisinin adı da ‘Güvenilir’ ve ‘Gerçek’ [adıyla anılıyor]. Doğruluk kapsamında yargılıyor, savaşıyor. 12.Gözleri ateş alevi [gibi]. Başında krallık simgesi pek çok bağ var. Üzerine bir ad yazılmış. Bunu kendisinden başka hiç kimse bilmiyor. 13.Kana batmış bir giysi kuşanmış. Adı ‘Tanrı Sözü’ diye biliniyor. 14.Göğün orduları beyaz atlar üstünde kendisini izliyor. Apak, tertemiz, ince keten kuşanmışlar. 15.Ağzından keskin bir kılıç çıkmakta. Bununla ulusları vuracak. Onları demir bir asayla güdecek. Evrensel Egemen Tanrı’nın kızgınlığının öfkesiyle taşan şarap cenderesini kendisi çiğneyecek. 16.Giysisinin ve kalçasının üzerinde şu ad yazılı: Hükümranların Hükümranı”

Heft Peyven İsa (en) Li Ser Çarmixe  Cep Boy

Carinan peyven paşiye en niviskakeri navdar an ji xozaneki, helbes berdide ew meriv çawa xwediye xozani u zanebuneye en ku li dawiye mane. Carinan lawaziya meriven miri, tirsen wan, bi nexweşiye wan tine hişe me merivatiye wan.

Wexta ku meriven ji sepe daleqandine diçine mirine slogen wan en lehengi ji mere ten tal kirin, bir anına me bi lehengiya wan, te xwastin ku em bizanibin wana di dema xwe en paşiyade ji ji bona armanca xwe xizmet kirine. Carihan en ku diçine mirine usa ji bı lehengi tevgeriyede naçin; eş, rewitiya nezanibune, tirse tune bune an ji heseki din peyve wan e paşiye bi giri, bi tirs, herweki din. Dibe sedem.

Eme lekoline Pertukoke di dest wede ji bona peyven dawiye isa en li ser xaça bikine. Wexta ku İsa derdikeve ser xaçe ji  bona xaç kirine çi difikire, çi dihesiband? Derfeta me tune em wan tevani zanibin. Le disa ji heft peyven Wi en ku bere derkeve ser xaçe minire, di İncile de nivisare di dest me de hene. Her wiha em hineki agahdarin. Wexta ku İsa diçu mirine di bira wi de, d, dile wi de çi hebü. Em e li ser wan peyvan bi kur bifikirin, ji bona me çawa birumetin de eme tegihijin.